Det har lagts fram ett nytt förslag på en ny djurskyddslag där det finns med ett förslag om att alla katter ska märkas, registreras och inte får överges. Hoppas att den går igenom så att man får en en lag att hänvisa till till de oupplysta människor som låter sina icke kastrerade och icke märkta katter springa ute på egen tass, för att inte tala om alla dessa katter som bara överges vind för våg. Nu hoppas jag på bättring och att statusen på katten ökar i och med det här lagförslaget.

Utdrag från 7.5 Utredarens överväganden och förslag, SOU 2011:75 Övergivna och förvildade djur
http://www.regeringen.se/content/1/c6/18/13/71/e5f392dc.pdf
"Åtgärd nummer 1: Övergivna och förvildade djur ska omfattas av djurskyddslagen
Utredaren anser alltså att även övergivna och förvildade djur, inklusive herrelösa katter, ska omfattas av djurskyddslagen. Utredarens föreslår därför att det i den nya lagen ska anges: Lagen
omfattar alla djur som hålls av människan och de viltlevande djur som används, eller avses användas i djurförsök. Lagen omfattar även övergivna och förvildade djur av tamdjursarter.
Åtgärd nummer 2: Ett tydligt förbud mot att överge djur införs
Utredaren anser att det bör förtydligas att man inte får överge djur. I dag finns det krav på daglig tillsyn vilket är ett indirekt förbud mot att överge djur. Utredaren bedömer dock att ett uttryckligt förbud skulle fylla en viktig vägledande funktion. Utredaren föreslår därför att det införs en bestämmelse i lagen
med lydelsen Djur får inte överges.
Åtgärd nummer 3: Märkning och registrering av katter
För att lösa problemet med de många herrelösa katterna anser utredaren att ytterligare åtgärder krävs. Utredaren föreslår därför att det införs krav i djurskyddslagen på att katter ska vara märkta
och registrerade.
I dag finns det inte något krav på märkning och registrering av katter vilket gör det i princip
omöjligt att veta om en katt har en ägare eller är övergiven, bortsprungen eller aldrig har haft någon ägare. Detta orsakar problem för länsstyrelse och polis som i dag inte kan skilja de herrelösa katterna från de katter som har en ägare.
Utredaren anser att det i lagen ska anges att katter ska märkas på godkänt sätt och att märkning ska vara bestående. Med bestående märkning avses tatuering eller chipmärkning. Utredaren anser inte att halsband eller liknande kan anses vara en bestående eller pålitlig metod eftersom halsband kan gå sönder och falla av. Att katter ska vara märkta ska gälla för alla katter som finns stadigvarande i Sverige, dvs. gäller inte katter som t.ex. tas in i Sverige för att delta i tävlingar och som inte kommer att stanna i landet.
Märkta katter ska registreras i ett centralt register.
Åtgärd nummer 4: Tydliggörande av ansvar och effektivare hantering av herrelösa djur, inklusive katter.
Utredaren har funnit att herrelösa djur för närvarande omfattas av djurskyddslagen, hittegodslagen, tillsynslagen och miljöbalken. På grund av detta blir både länsstyrelse, polis och kommun ansvariga
för hanteringen av djuren och det inbördes ansvaret mellan olika myndigheter är i dag oklart. Utredaren bedömer att denna oklarhet är en del av orsaken till varför problemet med de herrelösa katterna blivit så stort och att detta ansvarsproblem därför måste lösas. Utredaren föreslår därför att övergivna djur ska omfattas av djurskyddslagen men också i fortsättningen enbart av denna. På så sätt blir alltid länsstyrelsen ansvarig för hanteringen av dessa djur.
Utredaren anser att katter som är sjuka, skadade eller så förvildade att de inte mår bra av att vara i människors närhet, bör avlivas. Är katten däremot frisk anser utredaren att katterna i första hand bör säljas eller överlåtas till personer som tar väl hand om dem. Många katthem bedriver i dag en imponerande omplacering av herrelösa Katter till privatpersoner. Katthemmen har dock uppgett till utredaren att det svårt att hitta hem till alla de friska herrelösa katter som skulle kunna omplaceras.
Utredaren anser därför att i andra hand, om det inte går att hitta hem till dessa katter, bör katterna avlivas.
Åtgärd nummer 5: Föreskrifter om hållande av katt
I samband med att krav på märkning och registrering av katter införs i lagen så anser utredaren att Jordbruksverket även ska föreskriva om hållande av katter. Av myndighetens djurskyddsbestäm-melser bör det bl.a. framgå att om katten tillåts vistas ute utan uppsikt
så måste ägaren sätta in åtgärder så att den inte kan fortplanta sig okontrollerat. Detta kan åstadkommas på olika sätt, antingen genom kirurgisk kastrering eller genom medicinsk behandling
(t.ex. p-piller).
Utredaren anser att en stor del av problemet med de herrelösa katterna kommer från att kattägare inte har kontroll över fortplantningen hos sina husdjur. Att en djurart tillåts sköta sin fortplantning och förökning helt utanför sin ägares kontroll är ett fenomen som inte accepteras inom någon annan djurhållning. Ansvaret är djurägarens och utredaren anser att det är djurägarna
som måste förhindra uppkomsten av oönskade avkommor."

Utredningen finns att läsa i sin helhet på http://www.regeringen.se/sb/d/15327/a/181416
Leave a Reply.

  Author

  Jag heter Pernilla och de tassavtryck som kommer att göras här kommer att röra mina katter, katteriet och en del annat smått och gott som har med katter att göra.

  Archives

  November 2011
  September 2011

  Categories

  All